Оферти реализация

На база техническия проект се изготвят и количествени сметки, на базата на които се изготвят оферти за реализация от различни подизпълнители, изготвя се бюджет .